ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่เผยแพร่: 27 ธันวาคม 2557

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ เป็นคนดี มีสุขภาพและพลานามัยดี เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ ตามความสนใจของนักศึกษา ประกอบกับในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา มีผลให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในองค์การนักศึกษา ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา จึงเห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ไฟล์เอกสาร