ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยุบเลิกส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโอนกิจการบริหารอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สินและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

วันที่เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2559

โอนกิจการบริหารอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สินและผู้ปฏิบัติงานจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ไปที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ไฟล์เอกสาร