ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยฉบับแก้ไข เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพรีราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ฉบับที่2 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

วันที่เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2562

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
422ffe27-2e54-47d3-b98e-c7b936ec21f3 pdf