ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2554

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ เป็นคนดี มีสุขภาพและพลานามัยดี เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ ตามความสนใจของนักศึกษา จึงเห็นเป็นการสมควรออกระเบียบว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นหลักการในการส่งเสริมและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
ระเบียบองค์การ+นศ.+2554 pdf