คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1168/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทย์ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้บริการห้องพักของ Suandok Dormitory และ Suandok Hostel

วันที่เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2560

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
command05062560 pdf