ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562

วันที่เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2562

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
621126ว346-002 pdf