ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

วันที่เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2553

22 พฤษภาคม 2553

ไฟล์เอกสาร