ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตาจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562

วันที่เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตาจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562

ไฟล์เอกสาร