ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริหาร (หลักสูตรสามภาษา) ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564

วันที่เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2564

ไฟล์เอกสาร