คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 571/2555 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 และแต่งตั้งกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีประจำคณะเกษตรศาสตร์

วันที่เผยแพร่: 12 เมษายน 2560

ไฟล์เอกสาร