คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 202/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563)

วันที่เผยแพร่: 18 มกราคม 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
hr-02022563 pdf