ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2560

วันที่เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2560

ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2560

ไฟล์เอกสาร