ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

วันที่เผยแพร่: 22 พฤษภาคม 2553

22 พฤษภาคม 2553

ไฟล์เอกสาร