ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่มาทำสัญญาเช่าพื้นที่กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่เผยแพร่: 21 กรกฎาคม 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
630902-059-Covid-help-v.2 pdf