ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

วันที่เผยแพร่: 6 สิงหาคม 2562

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
dep-ops-4-2561 pdf