รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2532 (แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 13)

วันที่เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2532

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2532 (แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 13)

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
Constitution 2521_13_2 pdf