หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 สายบริหารวิชาการ (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/ สำนัก)

วันที่เผยแพร่: 17 พฤษภาคม 2551

หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายบริหารวิชาการ (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/ สานัก)

ไฟล์เอกสาร