ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2557

วันที่เผยแพร่: 16 มกราคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2557

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
Regu IPretire 57 pdf