ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานชำนาญการ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานชำนาญการพิเศษ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเชี่ยวชาญ และอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเชี่ยวช

วันที่เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
630714ร1143-047 pdf