คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 642/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์เอกสาร