ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่: 26 เมษายน 2555

ไฟล์เอกสาร