ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

วันที่เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ไฟล์เอกสาร