ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้บริการของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2555

วันที่เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2555

17 พฤศจิกายน 2555

ไฟล์เอกสาร