ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ พ.ศ. 2557

วันที่เผยแพร่: 27 กันยายน 2557

เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง คณาจารย์อาคันตุกะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการให้เกียรติและยกย่องผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้มาปฏิบัติงาน และทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ และการวิจัย

ไฟล์เอกสาร