ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่เผยแพร่: 27 ธันวาคม 2557

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ เป็นคนดี มีสุขภาพและพลานามัยดี เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจตามความสนใจของนักศึกษาทั้งทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ จึงเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักการในการส่งเสริมและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ไฟล์เอกสาร