ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (ภาคปกติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561

วันที่เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
422-61-cmufinance3 pdf