คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2097/2563 เรื่อง มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์

วันที่เผยแพร่: 19 กรกฎาคม 2563

ไฟล์เอกสาร