คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2700/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผอ.ศูนย์ และผอ.สำนักงาน

วันที่เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2562

ไฟล์เอกสาร