ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2558

วันที่เผยแพร่: 27 มิถุนายน 2558

ด้วยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว และสามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/2558 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้

ไฟล์เอกสาร