ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่: 15 เมษายน 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
reduce-fees-2563 pdf