ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554

วันที่เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2554

23 กรกฎาคม 2554

ไฟล์เอกสาร