ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่: 27 มิถุนายน 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
minimum-academic-workload-english-teacher-2563 pdf