ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
630715ว185-050 pdf