ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์บริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา

วันที่เผยแพร่: 25 มิถุนายน 2561

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์บริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ มีความคล่องตัว

ไฟล์เอกสาร