ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561

วันที่เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
420-2561-cmufinance1 pdf
420-2561-cmufinance1 pdf