กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

วันที่เผยแพร่: 14 มิถุนายน 2554

กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
ministerial regulations2554 pdf