ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552

วันที่เผยแพร่: 29 สิงหาคม 2552

29 สิงหาคม 2552

ไฟล์เอกสาร