ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เดินทางไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2560

วันที่เผยแพร่: 28 มกราคม 2560

28 มกราคม 2560

ไฟล์เอกสาร