ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่: 27 มิถุนายน 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
salary-employee-2-2563 pdf