คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2664/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

วันที่เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2562

ไฟล์เอกสาร