ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนช่วยแหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่: 31 มีนาคม 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
student-relieve-2563 pdf