คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2430/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการชำระเงินคืนกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยของนักศึกษาฯ COVID-19

วันที่เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2563

ไฟล์เอกสาร