ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่เผยแพร่: 20 สิงหาคม 2554

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ เป็นคนดี มีสุขภาพและพลานามัยดี เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจตามความสนใจของนักศึกษา ทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ จึงเห็นเป็นการสมควรออกระเบียบว่าด้วยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักการในการส่งเสริมและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ไฟล์เอกสาร