ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศเปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการภายใน และประกาศยุบเลิกส่วนงานวิชาการภายในฯ พ.ศ. 2559

วันที่เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2555

ไฟล์เอกสาร