ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

วันที่เผยแพร่: 13 กรกฎาคม 2564

ไฟล์เอกสาร