ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตและปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

วันที่เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2564

ไฟล์เอกสาร