ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่: 23 พฤษภาคม 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
630714ว.663-048-1 pdf
630714ว.663-048-2 pdf
630714ว.663-048-3 pdf