ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าบริการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2560

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร/2560 (อัตราค่าบริการการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ไฟล์เอกสาร