ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์เอกสาร