รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 15)

วันที่เผยแพร่: 27 กันยายน 2539

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 15)

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
Constitution 2534_15_6 pdf